Algemene voorwaarden

1. Identiteit

Naam: Sub2 Sports B.V. [exclusieve rechten voor Cajubrasil Benelux]
Adres: Veldhuisweg 4-17, 7955PP, IJHORST
Tel: +31 (0)85 0603 119
e-mail: info@sub2.nl
KvK nr.: 74024981
Btw nr.: NL859747542B01 
 

2. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
2a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sub2 Sports B.V. en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Sub2 Sports B.V. doet.

3. Terminologie
3a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Sub2 Sports B.V. en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Sub2 Sports B.V..

3b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot abonnementen. Onder punt 10 en 11g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
3c Cajubrasil Benelux is een handelsnaam van Sub2 Sports B.V.. 

4. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5. Recht
5a Op alle overeenkomsten tussen Sub2 Sports B.V. en de klant en alle aanbiedingen van Sub2 Sports B.V. aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
5b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Den Haag, tenzij torqfitness.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

6. Correspondentie
6a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
6b De klant is verplicht om een emailadres aanSub2 Sports B.V. op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Sub2 Sports B.V. worden doorgegeven op de manier die Sub2 Sports B.V. voorschrijft.

6c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

7. Eigendom
7a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Sub2 Sports B.V. of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
7b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Rechten van derden
Klant garandeert Sub2 Sports B.V. dat de opdracht die klant aan torqfitness.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

9. Nieuwsbrief
9a Door een bestelling te plaatsen kan een klant ervoor kiezen lid van de nieuwsbrief te worden. Dat is een nieuwsbrief die periodiek per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen die een sport beoefent.
9b Alle voorgaande nieuwsbrieven zijn online beschikbaar.
9c Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de e-mail of via het persoonlijke profiel op de site.

10. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en torqfitness.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.

11. Facturen
11a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van digitale facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden.
11b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
11c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
11d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
11e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
11f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij torqfitness.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
11g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
11h Ingeval Sub2 Sports B.V. kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Sub2 Sports B.V..
11i Sub2 Sports B.V. zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
11j Sub2 Sports B.V. zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
11k Sub2 Sports B.V. is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

12. Opschorting/stopzetting dienstverlening
12a Sub2 Sports B.V. behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
12b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Sub2 Sports B.V.
12c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

13. Machtiging/automatische incasso
13a Klant kan bij Sub2 Sports B.V. gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan torqfitness.nl een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
13b Sub2 Sports B.V. stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
13c Als een klant Sub2 Sports B.V. gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
13d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

14. Recht om diensten te weigeren
Sub2 Sports B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

15. Vrijwaring
15a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Sub2 Sports B.V. van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

16. Prijsverhoging
Indien Sub2 Sports B.V. de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 11e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

17. Opzeggingen
In overleg.

18. Wijziging Algemene Voorwaarden
Sub2 Sports B.V. is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Sub2 Sports B.V. is daarvoor afdoende. Het is aan torqfitness.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

19. Ontbindende voorwaarden
Sub2 Sports B.V. is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- Torqfitness.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

20. Disclaimer
Sub2 Sports B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Sub2 Sports B.V. geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten en producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sub2 Sports B.V. en haar personeel.

Viewed